loader image

نمودارگیری از گل حفاری Mud Logging

نمودارگیری از گل حفاری عبارت است از: آنالیزهای پیوستۀ همزمان با حفاری بر روی سیال حفاری و کنده-های سازندهای حفاری شده، نظارت همه جانبه بر عملیات حفاری و نیز انجام محاسبات فنی و تخصصی و تحلیل های سر چاهی است که نهایتاً اطلاعات بسیار با ارزشی را از وضعیت زیر سطحی لایه های زمین و نیز وضعیت عملیات حفاری بر روی دکل حفاری را به ارمغان دارد .

قبل
بعدی

اصول فرآیند

برای انجام گرفتن هر فرایندی ابزارها و وسایل مختلفی در کنار یکدیگر، مجموعه عناصر مورد نیاز آن فرایند را تشکیل میدهند. مسلماً در فرایند نمودارگیری از گل حفاری نیز این عناصر وجود دارند که نیروی انسانی متخصص با بهره گیری از آنها عملیات نمودارگیری از گل حفاری یا به عبارت دیگر نمودارگیری سطحی را انجام می دهد.
با توجه به چند بعدی بودن کار تیم های نمودارگیری از گل حفاری، وسایل و ابزار های گوناگونی هر کدام در زمینه ای خاص مورد استفاده قرار میگیرد. از جمله این ابزارها می توان موارد ذیل را نام برد:

اسکرول به بالا